Make your own free website on Tripod.com

ผู้ร่วมสนันสนุน

ความหมายของมลพิษ
ต้นเหตุแห่งมลพิษ

สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ผลที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
แนวทางแก้ไขควบคุม ป้องกันทางมลพิษ
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

 

เสียและเมื่อมนุษย์หายใจเอาสารพิษ
ที่มาจากควันของโรงงานก็จะทำให้ไป
สะสมในร่างกาย ก็จะเกิดโรคต่าง ๆ
ตามมา
ควันที่ปล่อยออกจากโรงงาน
เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอากาศ

 

เปลี่ยนสภาพน้ำที่เสียให้เป็นน้ำที่มี
สภาพที่ดเมื่อปล่อยลงในแม่น้ำก็จะ
ไม่เกิดผลเสียกับน้ำ

ภายในโรงงานจะต้องมีการ
ติดตั้งท่อบำบัดน้ำเสียเพื่อจะ
การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารพิษก็จะ
ส่งผลดีต่อทั้งสัตว์ และมนุษย์เพราะ
เมื่อนำเป็นอาหารก็จะไม่มีสารพิษ