Make your own free website on Tripod.com

หน้าหลัก
ควันจากการเผาป่า
ความหมายของมลพิษ
ต้นเหตุแห่งมลพิษ
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ผลที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
แนวทางแก้ไขควบคุม ป้องกันทางมลพิษ
การแก้ไขและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

 

 

สาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมมีอยู่ 2 ประการด้วยกัน คือ

1. การเพิ่มของประชากร (Population growth) ปริมาณการเพิ่มของประชากรก็ยังอยู่ในอัตราทวีคูณ (Exponential Growth) เมื่อผู้คนมากขึ้นความต้องการบริโภคทรัพยากรก็เพิ่มมากขึ้นทุกทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร ที่อยู่อาศัย พลังงาน

2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (Economic Growth & Technological Progress) ความเจริญทางเศรษฐกิจนั้นทำให้มาตรฐานในการดำรงชีวิตสูงตามไปด้วย มีการบริโภคทรัพยากรจนเกินกว่าความจำเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิต มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก็ช่วยเสริมให้วิธีการนำทรัพยากรมาใช้ได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
โรงงานอุตสาหกรรม
ควันจากเครื่องยนต