Make your own free website on Tripod.com
ความหมายของมลพิษ
ต้นเหตุแห่งมลพิษ
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ผลที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
แนวทางแก้ไขควบคุม ป้องกันทางมลพิษ
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

 

 

ผลสืบเนื่องอันเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ
  • ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ เนื่องจากมีการใช้ทรัพยากรกันอย่างไม่ประหยัด อาทิ ป่าไม้ถูกทำลาย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนน้ำ
  • ภาวะมลพิษ (Pollution) เช่น มลพิษในน้ำ ในอากาศและเสียง มลพิษในอาหาร สารเคมี อันเป็นผลมาจากการเร่งรัดทางด้านอุตสาหกรรมนั่นเอง

ผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม

หน้าหลัก