Make your own free website on Tripod.com
ความหมายของมลพิษ
ต้นเหตุแห่งมลพิษ
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ผลที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
แนวทางแก้ไขควบคุม ป้องกันทางมลพิษ
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

 

 

  1.กำหนดให้มีและบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพอากาศ  เสียง  และนํ้า
  2.ทำการสำรวจและตรวจสอบคุณภาพอากาศ  เสียง  และนํ้า   ตามแหล่งกำเนิด
       และย่านต่างๆ  เป็นประจำ
  3.กำหนดแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบคุณภาพของอากาศ  นํ้า
       และเสียง  ให้สอดคล้องกับภาวะแวดล้อมและกาลเวลา
   4. ควบคุมการเพิ่มจำนวนยานพาหนะส่วนบุคคล   และสนับสนุนโครงการระบบ-
       ขนส่งมวลชน
    5. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการศึกษา  วิจัย  ประชุมสัมนาเกี่ยวกับเรื่องอากาศเสีย
       เสียงดัง   และนํ้าเสีย   รวมถึงการเผยแพร่ความ
รู้ดังกล่าวแก่ประชาชน

แนวทางแก้ไข ควบคุม ป้องกันสิ่งแวดล้อมของรัฐ

หน้าหลัก