Make your own free website on Tripod.com
มลพิษทางน้ำ
น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์ นอกเหนือจากการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันแล้ว
น้ำยังมีบทบาทสูงในการรังสรรค์อารยธรรมความมั่นคงและมั่งคั่งของสังคม  มนุษย์ชาติได้ประโยชน์
มหาศาลจากทรัพยากรน้ำมาโดยตลอด  แต่ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้ำ  และการเกิดมลพิษทางน้ำ
ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ  เนื่องจากผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ขาดความรับรู้และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้น

ในอนาคตอันใกล้สถานการณ์ของทรัพยากรน้ำอาจเกิดปัญหาใหญ่ถึงขั้นวิกฤติ  โดยเฉพาะในด้าน
การขาดแคลนน้ำทั้งนี้เนื่องจาก
 • แนวโน้มที่จะเกิดภัยแล้งมากขึ้น
 • น้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ มีคุณภาพลดลง
 • การใช้น้ำฟุ่มเฟือยในกิจการต่าง ๆ อันได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การใช้น้ำในครัวเรือน
  และธุรกิจ บริการต่าง ๆ
  น้ำเสียและแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
 • น้ำเสียตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.2535
   หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพของเหลวรวมทั้งมลสารที่ปะปนและปนเปื้อนอยู่ในของ
  เหลวนั้นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำแบ่งออกเป็น
  2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่แหล่งที่มีจุดกำเนิดแน่นอน (Point Source) ได้แก่ แหล่งชุมชน
  โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น และแหล่งที่มีจุดกำเนิดไม่แน่นอน (Non-Point Source) ได้แก่
  การเกษตร เป็นต้น
  น้ำเสียจากชุมชนได้แก่ น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
  น้ำเสียนี้มีสกปรกในรูปของสารอินทรีย์สูง
  ผลกระทบของน้ำเสีย
  • มีสีและกลิ่นที่น่ารังเกียจ ไม่สามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้
  • เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำ  และในบริเวณใกล้เคียงทำให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
  • เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และเป็นพาหนะนำโรคต่าง ๆ สู่มนุษย์ สัตว์ และพืช
  • ทำลายทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ใช้ในการคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยว
  • เป็นปัญหาต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา  ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพิ่มมากขึ้น
   หลักการป้องกันมลพิษทางน้ำ

  • ไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำ และทางระบายน้ำสาธารณะ
  • บำบัดน้ำเสียขั้นต้น ก่อนระบายลงแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ
  • ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำ และลดปริมาณขยะในบ้านเรือน
  • ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี  ปุ๋ย  สารกำจัดศัตรูพืชในกิจกรรมทางเกษตร หรือสารเคมีที่ใช้ในบ้านเรือน
  • ควรนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์
  • สำรวจเพื่อลดปริมาณน้ำเสีย ของแต่ละขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
  • สร้างจิตสำนึกของประชาชนในตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำและประหยัดการใช้น้ำ
   เท่าที่จำเป็น

  • มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางเสียง มลพิษจากแสงอาทิตย มลพิษทางทัศนียภาพ ความหมายของมลพิษ ต้นเหตุมลพิษ สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
   มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ผลที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขทางมลพิษ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดมลพิษทางขยะ หน้าหลัก

  น้ำมันที่ออกจากเครื่องยนต์