Make your own free website on Tripod.com
ความหมายของมลพิษ
ต้นเหตุแห่งมลพิษ
สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ผลที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
แนวทางแก้ไขควบคุม ป้องกันทางมลพิษ
การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
มลพิษ (Pollution)
             มลพิษ (Pollution)  หมายถึง สถานการณ์ของสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าพึงพอใจ
    หรือสถานณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายขึ้นได้  เช่น  มลพิษทางอากาศ
    มลพิษทางนํ้า   มลพิษทางเสียง   เป็นต้น
มลพิษจากควันเครื่องยนต์
มลพิษจากขยะ

หน้าหลัก